Funkce Jméno Zastupuje E-mail
PŘEDSEDA Urbanová Markéta rodiče marketazelenkova@gmail.com
člen Oktábec Jiří obec jiri.oktabec@gmail.com
člen Šrámková Eliška rodiče sramkovaeliska@seznam.cz
člen Nováková Stanislava školu novakova@zsobecnice.cz
člen Pokorná Jana
školu pokorna@zsobecnice
člen Kotápišová Miloslava
školu kotapisova@zsobecnice.cz
člen Paboučková Dita obec
pabouckova.dita@gmail.com
člen Pergeltová Drahomíra rodiče
pergeltova@gmail.com
člen Švehlová Markéta obec
masef@seznam.cz

Činnost školské rady lze rozdělit na

1) činnost schvalovací

2) činnost projednací

3) činnost navrhovací

Školská rada schvaluje:

– výroční zprávu činnosti školy,
– školní řád,
– pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách.

Výroční zprávu předkládá ředitel školy školské radě ke schválení do 15. října (§ 7 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů a výročních zpráv).
V praxi základních a středních škol jsou pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních školách uvedena ve školním řádu, neboť to vyžaduje § 30 odst. 2 školského zákona. Proto v těchto případech školská rada schvaluje jen jeden dokument.V případě čtyř výše uvedených dokumentů je schválení školskou radou podmínkou jejich platnosti. Výjimkou je situace, při které školská rada tyto dokumenty neschválí do 1 měsíce od jejich předložení a ani do 1 měsíce od předložení k novému, opakovanému projednání (§ 168 odst. 3 školského zákona). V tomto případě o dalším postupu rozhodne zřizovatel bez zbytečného odkladu. V soukromých a církevních školách plní tento úkol ten, kdo ustavil ředitele školy do funkce.

Školská rada:
– se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování,
– se podílí na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy,

– projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok, od 1. 1. 2012 již nemá kompetenci se vyjadřovat k rozboru hospodaření,
–  projednává inspekční zprávy České školní inspekce.

Školská rada:
– navrhuje změny školního a stipendijního řádu,
– navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření,
– podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy,
– podává návrh na odvolání ředitele školy,
– podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy.

Podle § 168 odst. 2 školského zákona je ředitel školy povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy (§ 28 školského zákona). Oprávnění k přístupu k informacím o škole má školská rada jako orgán školy, tj. předseda školské

Zápisy ŠKOLSKÉ RADY