Zaměření školy

     Školní vzdělávací program vychází z cílů základního vzdělávání, klíčových kompetencí a koncepce Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, analýzy podmínek školy, potřeb žáků a požadavků rodičů.

     Navazuje na myšlenky T. G. Masaryka, jehož jméno užívá škola ve svém názvu.

     „Poznání bez zájmu je mrtvé. Neběží škole jen o to, aby poskytovala co nejvíce vědomostí, ale také a hlavně o to, aby navykla žáky přesnosti, pozornosti a metodičnosti; učit je tak, aby uměli sami pozorovat přírodu a život a dovedli správně řešit úkoly a úkolky, kdy a kdekoli se k nim dostanou.“                                                                                                                                                                                                                           T. G. Masaryk1

Čapek, K.: Hovory s T. G. Masarykem. Praha 1990, Československý spisovatel

     Z  citátu je patrné, co je hlavními prioritami školy:

  • vzbudit zájem o učení a motivovat žáky pro celoživotní učení,
  • poskytnout základní vzdělání zaměřené na dovednosti, které povedou k využití v reálném životě,
  • vést děti k vlastnímu pozorování a experimentování, zvládání různých způsobů řešení problémů,
  • připravovat žáky na otevřenou komunikaci i s využitím informačních a komunikačních prostředků a technologií,
  • rozvíjet u žáků etické normy chování,
  • na základě pozorování rozvíjet u žáků vztah k přírodě jako nedílné součásti života každého člověka.

     Škola má v obci své nezastupitelné místo vyplývající z tradice, proto chceme pokračovat v propojení života školy se životem obce. Důležité poslání vidíme ve výchově demokraticky smýšlejícího jedince, který je schopen soužití a komunikace v dané komunitě a zapojuje se do veřejného života, má zájem o regionální a globální problémy a přispívá k jejich řešení, dodržuje stanovená pravidla, na kterých se zčásti sám podílí.

     Okolí naší školy se přímo nabízí, abychom se zaměřili na environmentální výchovu, upevňování zodpovědného přístupu k životnímu prostředí a v souvislosti s výchovou ke zdraví posilovali u dětí zodpovědnost za vlastní zdraví.

     Důraz klademe na všestranný rozvoj osobnosti každého dítěte s přihlédnutím k individuálním schopnostem. Jsme připraveni integrovat žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

     Působením na žáka rozumíme působení v nejširším slova smyslu prostřednictvím činnosti školní družiny, přestávek, exkurzí, školních výletů, kurzů, besed, zotavovacích akcí, soutěží, olympiád, vystoupení žáků a dalších akcí souvisejících se životem školy.

     Škola organizuje zotavovací pobyty žáků ve zdravotně příznivém prostředí (i se sportovním zaměřením), výjezdy do zahraničí, výuku plavání a další akce související s výchovně vzdělávací činností v souladu s vyhláškou o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky § 2 č.48/2005 Sb.

     Jsme si vědomi, že zpracováním vlastního dokumentu naše práce nekončí, ale teprve začíná. Školní vzdělávací program bude jistě procházet vývojem a následnými změnami. Tento dokument bereme jako otevřený, bude podléhat hodnocení, autoevaluaci a následnému dopracování.

Charakteristika školy

Úplnost a velikost školy

     Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, je úplná škola s devíti postupnými ročníky. Člení se na první a druhý stupeň. První stupeň je tvořen prvním až pátým ročníkem, druhý stupeň šestým až devátým ročníkem.   V každém ročníku bývá zpravidla jedna třída.

     Škola sdružuje Základní školu s kapacitou 250 žáků, Školní družinu s kapacitou 100 žáků, Mateřskou školu s kapacitou 48 dětí    a Školní jídelnu s kapacitou 300 strávníků.

Umístění školy

     Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, se nachází v obci, která je součástí brdského pohoří. Umístění školy považujeme za velkou přednost a využíváme ji v rámci našeho pedagogického působení. Učitelům umožňuje realizaci výuky, zejména v oblasti environmentální výchovy, přímo v přírodním prostředí.

Podmínky školy

     Vyučování prvního až devátého ročníku probíhá v budově č. 255. Školní družina (3 oddělení) je umístěna v budově č. 331 kde má dostatečné prostory  i vhodné hygienické zázemí.  Výuka  probíhá zejména v kmenových třídách. Odborná multimediální učebna je využívána nejen při výuce Informatiky, ale také ostatních předmětů, pokud se pracuje s výukovými programy, flashovými animacemi a internetem. Třídy  jsou vybaveny interaktivními tabulemi, dataprojektory  a přenosnými vizualizéry.

     V přízemí školy se nachází, cvičná kuchyně. Dochází k průběžné obměně vybavení tříd moderním, účelovým nábytkem. Škola má k dispozici tělocvičnu a multifunkční hřiště, prostřednictvím kterého můžeme se žáky realizovat široké spektrum sportovních aktivit. Školní družina průběžně využívá multimediální učebnu, tělocvičnu, keramickou dílnu, spolkový dům, knihovnu a prostornou školní zahradu. Žáci mohou využívat školní knihovnu. Škola je vybavena učebnicemi a učebními pomůckami, které jsou průběžně doplňovány a obměňovány podle finančních možností školy.

     Hygienické zázemí je v souladu s předepsanými normami.

     Vyučující mají k dispozici notebooky, které jsou propojeny do počítačové sítě s přístupem na internet. Učitelé využívají kopírku, tiskárny, kabinety a učitelskou knihovnu. Ke společné práci se scházejí ve sborovně školy.

     Tělocvična i některé učebny jsou využívány pro mimoškolní činnost žáků v době po vyučování a přístupné jsou i veřejnosti.

     Školní stravování zajišťuje školní jídelny, která je součástí školy.

Charakteristika pedagogického sboru

     Pedagogický sbor je smíšený, s převahou žen, věkově rozmanitý. Jsou zde zastoupeni začínající pedagogičtí pracovníci i zkušení pedagogové. Ve škole pracuje výchovný poradce, metodik prevence rizikových projevů chování. Ve školní družině vykonávají svoji činnost vychovatelky. Většina členů pedagogického sboru splňuje kvalifikační předpoklady pro výkon funkce učitele prvního nebo druhého stupně základní školy, vychovatelky školní družiny. Ostatním pedagogům, kteří nesplňují daná kritéria, bylo doporučeno doplnění příslušného vzdělání.

     Velký důraz je kladen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, osvědčilo se nám vzdělávání v rámci celé sborovny. Téměř všichni učitelé prošli kurzy, např. kritického myšlení, práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a mimořádně nadanými žáky, kurzy výpočetní a komunikační techniky. Všichni učitelé jsou proškoleni v základech první pomoci. Důraz klademe na vzdělávání v oblasti osobnostní a sociální výchovy, environmentální výchovy, hodnocení a dalších moderních metod výuky.

Charakteristika žáků

     Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, je spádovou školou, do které docházejí žáci  z Obecnice, Drahlína, Lhoty u Příbramě, Sádku, Podlesí a Příbrami. Vzhledem k faktu, že škola má spíše rodinný charakter, kdy se všichni žáci i pedagogové znají, nejsou podstatné problémy s chováním u rizikových skupin žáků. Děti se speciálními vzdělávacími potřebami jsou integrovány ve třídách. Na základě doporučení a žádosti zákonných zástupců žáků je každému integrovanému žákovi vypracován individuální plán, který je pravidelně vyhodnocován, aktualizován a doplňován.

Dlouhodobé projekty

V rámci dlouhodobých projektů jsme připraveni reagovat na výzvy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Krajského úřadu Středočeského kraje.

Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

     Jsme si vědomi, že vzájemná komunikace školy se zákonnými zástupci má významný vliv na vzdělávání a výchovu žáků. Zákonní zástupci mohou výuku ve třídě navštívit kdykoliv po vzájemné dohodě s vyučujícím. O průběhu vzdělávání svých dětí jsou zákonní zástupci informováni prostřednictvím třídních a konzultačních schůzek. Průběžně se mohou seznamovat s hodnocením na internetu – EduPage. Činnost školy prezentujeme na webových stránkách a v regionálním tisku. Výchovný poradce má vymezeny hodiny pro zákonné zástupce žáků.

     Na základě zákona 561/2004 Sb., § 167 a § 168 zřídil zřizovatel Školskou radu. Zastoupení v ní mají stejným dílem rodiče, pedagogičtí pracovníci a zástupci OÚ Obecnice. Jejich činnost vyplývá ze zákona.

     Vzájemná komunikace probíhá s OÚ Obecnice a TJ Slavoj Obecnice. V oblasti bibliografické přípravy spolupracuje škola  s knihovnou Jana Drdy Příbram a knihovnou OÚ Obecnice, v oblasti environmentální výchovy s Kovohutěmi Příbram. Při dopravní výchově využíváme kontakty s Autoklubem Příbram.

     S problémy, které se týkají žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a s otázkami pro vytvoření podmínek nadaným žákům  se obracíme na Pedagogicko psychologickou poradnu Středočeského kraje, odloučené pracoviště Příbram.

     Velmi podnětnou spolupráci jsme navázali se Základní uměleckou školou Jakuba Jana Ryby Rožmitál pod Třemšínem.

     Dále využíváme nabídek programů Adiktologického centra Magdaléna op.s. a Státního zdravotního ústavu. Organizujeme besedy se zástupci Policie ČR, dalších složek a institucí.

     V rámci výměny pedagogických zkušeností a netradičního zápisu do první třídy spolupracujeme s Mateřskou školou Sluníčko Lhota u Příbramě, Mateřskou školou Drahlín.

Vlastní hodnocení školy

     Vlastní hodnocení školy bude vycházet z aktuálních cílů stanovených na základě potřeb školy vždy na období jednoho školního roku.

Závěry vlastního hodnocení spolu s opatřeními se bude zabývat pedagogická rada a budou zveřejněny ve výroční zprávě.