Zápis zveřejněn na úřední desce dne 20.5.2021

 

Vážení rodiče ,

prosíme Vás o vyplnění přihlášky syna/dcery do MŠ pro školního rok 2021-22 do 10. 5. 2021 elektronicky zde:

https://elektronickypredzapis.cz/materska-skola/obecnice

V odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA stáhnou ještě přihlášku ke stravování!!
Postup
1.
VYPLNĚNÍ ELEKTRONICKÉ ŽÁDOSTI
zákonný zástupce skrze Elektronický předzápis vyplní žádost, kterou si následně vytiskne + Čestné prohlášení k očkování.
2.
Zákonmý zástupce doručí Žádost o přijetí, kopii očkovacího průkazu, Čestné prohlášení k očkování a kopii rodného listu, přihlášku ke stravování
 1. do datové schránky školy 342svf6
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3.  vhodit do poštovní schránky ve škole (poštovní schránka základní školy)
 4. poštou – Masarykova základní škola a mateřské škola Obecnice, příspěvková organizace, 262 21 Obecnice 255,
 5. osobní podání – nutno zarezervovat termín
osobně 11.5.2020 v době 8.00 – 16.00 hod. (při zadávání dat si zarezervujte čas příchodu do MŠ, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školky).

KRITÉRIA PRO PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 2021/2022

Počet volné kapacity 24 dětí.

– podle § 34 odst.4 školského zákona č. 561/2004 Sb..

1. K předškolnímu vzdělávání se povinně přijímají děti rok před zahájením povinné školní docházky a s odkladem do prvního ročníku ZŠ. Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy.

2. Děti budou seřazeny podle data narození od nejstaršího k nejmladšímu a postupně přijímány do mateřské školy až do naplnění kapacity MŠ. Pokud dojde ke shodnému umístění více dětí, přihlédne ředitel k bodovému ohodnocení dítěte.

3. Upřednostnění se týká též dětí občanů Evropské unie či občanů třetích zemí, kteří mají hlášeno místo pobytu na území obce. Občané třetích zemí jsou povinni doložit oprávnění k pobytu na území České republiky ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 písm. D) školského zákona v platném znění.

4. Do mateřské školy mohou být přijímány děti od dvou let věku, pokud to kapacita mateřské školy dovolí (mají zvládnuté hygienické návyky, v době nástupu je bez plen).

Kritéria pro přijímání dětí při překročení kapacity MŠ:

1. Při přijímání dětí do mateřské školy vycházíme z bodového ohodnocení dětí.
2. Přednostně bude přijato dítě s vyšším bodovým hodnocením.
3. Při rovnosti bodů rozhoduje datum narození – starší má přednost před mladším.
4. Bez ohledu na bodové hodnocení bude přednostně v souladu s ustanovením § 34 odst. 4 Školského zákona č.561/2004 Sb. vždy přijato dítě rok předzahájením povinné školní docházky.

Bodové ohodnocení:

Trvalý pobyt dítěte v obci 10 bodů
Trvalý pobyt dítěte mimo obec 0 bodů
6 let (děti s odkladem školní docházky) 12 bodů
5 let (předškolní děti) 12 bodů
4 roky 8 bodů
3 roky 5 bodů
2 roky 3 bodů
MŠ již navštěvuje sourozenec dítěte 5 bodů

 

                                                                                                                       Mgr. Jiří Kadlec, ředitel

Postup při zápisu k předškolnímu vzdělávání dle MŠMT

 • Proběhne formální část zápisů s využitím seznamu dětí, které spadají do školského obvodu MŠ a mají právo na přednostní přijetí do dané mateřské školy (§ 34 odst. 4 školského zákona).
 • Situace, kdy kapacita školy nestačí počtu přihlášených spádových dětí s právem přednostního přijetí do dané mateřské školy, by podle školského zákona neměla nastávat, ale v praxi se může objevit. Škola postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • V situaci, kdy škola má dostatečnou kapacitu k přijetí spádových dětí, ale převis zájmu nespádových dětí, přednostně přijímá děti spádové a dále postupuje podle předem vytvořených a zveřejněných formálních kritérií.
 • Doporučujeme v případě nutnosti přímé komunikace využít v současnosti běžné ICT nástroje pro distanční komunikaci.
 • V případě škol zřízených podle § 16 odst. 9 školského zákona proběhne zápis pouze distančně předáním dokumentace nezbytné k přijetí dítěte (včetně dokumentace ze školského poradenského zařízení) příslušné škole.

Podání žádosti

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je tedy možné doručit následujícími způsoby:

 1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
 3. poštou,
 4. osobní podání: v případě osobního podání žádosti zákonným zástupcem dítěte je nezbytné organizovat příjem žádostí tak, aby nedošlo k vyšší koncentraci a k vyššímu pohybu osob v prostorách školy.

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

Při podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání uvede zákonný zástupce dle správního řádu náležitosti stanovené v § 34b odst. 2 školského zákona, kterými jsou:

 • jméno a příjmení žadatele (dítěte),
 • datum narození,
 • místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování (podle § 19 odst. 3 správního řádu),
 • označení správního orgánu, jemuž je žádost určena (konkrétní mateřská škola),
 • podpis osoby, která žádost podává (v tomto případě podpis zákonného zástupce, který dítě při podání žádosti zastupuje).

S ohledem na zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou je zároveň podstatné zjišťovat:

 • jméno a příjmení tohoto zástupce,
 • místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování.

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

Pro doložení rodných listů platí, že stačí odeslat jejich prostou kopií dálkovým způsobem.

Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.

Doložení řádného očkování dítěte

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

V současné situaci nenavštěvujte osobně praktického lékaře. Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

1. prohlásí, že je dítě řádně očkované

2. doloží kopii očkovacího průkazu.

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem – tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít. Očkovací kalendář, který plyne z právních předpisů, je k této informaci přiložen.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

 Další informace

Školská poradenská zařízení v současné době zajišťují nejnutnější služby. Pokud dítě bylo již vyšetřeno ve školském poradenském zařízení, zákonný zástupce přikládá kopii doporučení. Tato povinnost platí i v případě přijímání do školy či třídy zřízené podle § 16 odst. 9 školského zákona.

Má-li ředitel školy pochybnosti o pravosti doložených dokladů, může vyžádat po zákonných zástupcích jejich originál nebo ověřenou kopii.

Povinnost plnit předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhly do 31. 8. pěti let.

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je mateřská škola. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Žádost o individuální vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s přihláškou k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.