Výsledky přijetí dítěte k ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁNÍ 2021/2022 NAJDETE NA ÚŘEDNÍ DESCE.

Vážení rodiče budoucích prvňáčků,

prosíme Vás o vyplnění přihlášky syna/dcery do 1. třídy školního roku 2021-22 elektronicky zde:

https://mzsobecnice.edupage.org    do 9. 4. 2021

Kdo bude chtít  přihlásit dítě na obědy do ŠJ  v odkazu ŠKOLNÍ JÍDELNA stáhněte ještě přihlášku ke stravování!!

Zákonní zástupci dětí, kterým byla ve správním řízení odložena povinná školní docházka ve školním roce 2020/2021, nežádají o přijetí k povinné školní docházce ve školním roce 2021/2022 (FORMULÁŘ NEVYPLŇUJTE).

Podání žádosti o přijetí

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. Přihlášku je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy342svf6,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštouMasarykova základní škola a mateřské škola Obecnice, příspěvková organizace, 262 21 Obecnice 255,

4. vhodit do poštovní schránky školy,

5. osobní podání ve škole 8. 4. 2021 (8.00 – 14.00 hod.).

Podání žádosti o ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

     K žádosti o odklad školní docházky zákonný zástupce dokládá doporučení školského poradenského zařízení (ŠPZ) a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Činnost ŠPZ není krizovými opatřeními přerušena. ŠPZ, byť někde v omezeném provozu, nadále zajišťují nutné služby, tedy typicky žádosti o odklad povinné školní docházky. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu se v takovém případě přeruší a ředitel školy současně stanoví dobu, do které je nutné příslušná doporučení doložit. Nedoloží-li zákonný zástupce příslušná doporučení do stanovené doby, řízení se zastaví v souladu s § 66 odst. 1 písm. c) správního řádu.

Formulář zde : Žádost o OŠD

Žádost o OŠD  je možné doručit následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy – 342svf6,

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),

3. poštouMasarykova základní škola a mateřské škola Obecnice, příspěvková organizace, 262 21 Obecnice 255,

4. vhodit do poštovní schránky školy,

5. osobní podání ve škole 8. 4. 2021 (8.00 – 14.00 hod.).

 

Děkujeme za spolupráci.

Kritéria pro přijetí dětí do 1. ročníku základní školy pro školní rok 2021-22

     Ve školním roce 2021/2022  Masarykova základní škola a mateřská škola Obecnice, příspěvková organizace, otevře jednu první třídu s počtem do 30 žáků (maximální povolený počet se souhlasem zřizovatele je 34 žáků).

V případě volné kapacity do určeného počtu do 30 žáků v jedné první třídě základní školy se budou žáci přijímat podle následujících kritérií v daném pořadí:

1. děti, které mají trvalý pobyt ve spádovém obvodu základní školy,

2. děti, kterým byl udělen ředitelem této školy v minulém roce odklad povinné školní docházky,

3. u ostatních dětí (např. děti, které mají trvalý pobyt mimo spádový odvod této školy) se bude   pořadí stanovovat následovně:

·         přednost má to dítě, jehož sourozenec se ve škole vzdělává,

·         podle data narození, tzn. od nejstarších dětí k nejmladším.

V Obecnici 5.3. 2021

Mgr Jiří Kadlec, ředitel

Nabídka pro rodiče ….

Nabídka pro rodiče předškoláků 1

Chystáme se do 1. třídy. E-book o školní zralosti ke stažení zdarma.

NOVADIDA ve spolupráci s pedagogicko-psychologickou poradnou zpracovala e-book o školní zralosti Chystáme se do 1. třídy. Přehledně provede vším, co potřebuje dítě znát při nástupu do školy. Materiál je čtivě zpracovaný i pro rodiče a měl velký ohlas.

Ke stažení a k volnému šíření. Stáhnete ho ZDE.